Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Gavri s.r.o., IČ 25312561 se sídlem Slunečná 6, 634 00, Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 24358 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: Masná 9, 602 00, Brno
  e-mail: obchod@gavri.cz
  telefon: +420 602 218 144

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje:
  • jméno a příjmení, adresa (fakturační popř. i doručovací), e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje týkající se doručení zásilky (země doručení, způsob dopravy) a potřebné k provedení platebních transakcí (správce nemá k dispozici údaje o Vašich platebních kartách či bankovních účtech - těmi disponuje jen příslušná platební brána či Vaše banka) a informace o Vašich nákupech v e-shopu (např. druh nakoupeného zboží, zvolený způsob platby atd.),
  • přihlašovací údaje k Vašemu účtu v e-shopu, jste-li registrováni (přihlašovací jméno),
  • anonymizované demografické údaje jako např. jazyk, město, země, pohlaví, věk a anonymizované údaje o Vašich zájmech jakožto uživatele/návštěvníka našeho webu s e-shopem, tj. informace o Vaší online návštěvě webových stránek e-shopu a informace o tom, že kliknete na naše reklamy nebo že si zobrazíte určitý druh zboží,
  • anonymizovaná IP adresa, typ prohlížeče, operační systém zařízení, tj. informace o zařízeních, ze kterých do e-shopu přistupujete,
  • jméno, příjmení, e-mail a Vaše hodnocení, tj. informace o veřejném hodnocení Vašeho nákupu v e-shopu prováděné prostřednictvím formuláře na webu e-shopu, poskytnete-li jej na základě formuláře obdrženého po vyřízení objednávky,
  • jméno, příjmení, e-mailová adresa a Váš vzkaz, tj. informace týkající se Vašeho dotazu/vzkazu zaslaného nám prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu e-shopu, využijete-li jej.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce používá v rámci fungování webu, na němž je umístěn e-shop a za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Cookies jako malé textové soubory vznikají navštívením každé webové stránky a využívají se jako standardní nástroje pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Díky nim dokážeme odlišit - nikoliv identifikovat - jednotlivé návštěvníky našeho e-shopu a přizpůsobit jeho obsah preferencím daného uživatele.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (např. poskytovatel poštovních služeb či jiný dopravce, poskytovatel platebních a bankovních služeb, účetní společnost poskytující služby správci),
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Shoptet, MTJ),
  • zajišťující marketingové služby (Seznam, Google).
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb (Mailchimp).
 3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel služby Mailchimp,
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy se zabezpečeným a omezeným přístupem. Komunikace mezi Vámi a správcem v prostředí e-shopu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu či osoby, s nimiž správce uzavřel odpovídající smlouvy o zpracování osobních údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020.